У ПАТ "Шепетівкагаз" попередили: У вівторок місто "відрубають" від газу

Якщо питання виділення лімітів газу не вирішиться до 12 грудня, у газовій компанції пригрозили механічно від'єднати усі котельні в Шепетівці від газопостачання

У ПАТ "Шепетівкагаз" попередили: У вівто…

Сьогодні у Ше­пе­тівсь­кій міс­це­вій про­ку­ра­ту­рі від­бу­лась на­ра­да за учас­ті ке­рів­ни­ків ПАТ "Ше­пе­тів­ка­газ", ТОВ "Ше­пе­тів­ка Енергоінвест", Ше­пе­тівсь­кої місь­кої ра­ди та Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри на якій об­го­во­рили мож­ли­ві шля­хи ви­хо­ду із критичної си­ту­ації, що скла­лась у Ше­пе­тів­ці, передає Depo.Хмельницький з посиланням на ФБ-сторінку ПАТ "Шепетівкагаз".

На нараді виз­на­че­но ряд зав­дань, які всім при­сут­нім пот­рібно ви­ко­на­ти у най­ко­рот­ші тер­мі­ни. В ра­зі не­ви­рі­шен­ня пи­тан­ня виділення но­мі­на­цій (лі­мі­тів) при­род­но­го га­зу НАК "Наф­то­газ Ук­ра­їни" для ТОВ "Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест" до 12 груд­ня 2017 ро­ку, ПАТ "Ше­пе­тів­ка­газ" зму­ше­не бу­де здій­сни­ти ме­ха­ніч­не від'єд­нання всіх ко­те­лень ТОВ "Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест" від газопостачання.

"13 лис­то­па­да 2017 ро­ку пра­ців­ни­ка­ми ТОВ "Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест" бу­ло за­пу­ще­но в екс­плу­ата­цію га­зос­по­жив­не об­ладнан­ня (теп­ло­ге­не­ру­ючі ус­та­нов­ки) та до цього ча­су здій­сню­єть­ся не­сан­кці­оно­ва­ний від­бір при­род­но­го га­зу у знач­но­му об'ємі. Та­кі дії "Енер­го­ін­весту" є про­тип­равни­ми, ад­же во­ни щод­ня зав­да­ють фі­нан­со­вих збит­ків га­зо­роз­по­діль­но­му під­при­ємс­тву", - наголосили газовики.

Що­ден­но об­ся­ги про­тип­равно ві­діб­ра­но­го із га­зо­роз­по­діль­чої ме­ре­жі при­род­но­го га­зу ста­нов­лять 40,4 тис. м³ на су­му по­над 800 тис. грн. Ста­ном на гру­день за­галь­ний об­сяг про­тип­равно ві­діб­ра­но­го із га­зо­роз­по­діль­чої ме­ре­жі при­род­но­го га­зу ста­но­вить понад 17 млн грн.

Вка­за­ні об­ся­ги є ду­же знач­ни­ми, а не­сан­кці­оно­ва­ний та про­тип­равний від­бір при­род­но­го га­зу про­дов­жу­єть­ся і не­ві­до­мо скіль­ки ще бу­де три­ва­ти. Відтак, "Шепетівкагаз" змушена поставити питання "руба".

Нагадаємо, днями правоохоронці затримали власника ТОВ "Шепетівка Енергоінвест".

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook