ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

У шепетівських маршрутках не лише роздають Wi-Fi, а й "підглядають"

Під­клю­чи­ли ус­татку­ван­ня, ви­рі­ши­ли в он­лайн-ре­жи­мі спос­те­рі­га­ти за куль­ту­рою по­ве­дін­ки в ав­то­бу­сах, як во­ді­їв, так і па­са­жи­рів

Depo.
23 лютого 2018 19:33
ФОТО: depo.ua

За тиждень усі маршрутки Шепетівки будуть з Wi-Fi та відеоспостереженням в салонах, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "День за днем".

Насьогодні система працює в половині мар­шрут­ок гро­мадсь­ко­го тран­спор­ту.

"До нас­тупних ви­хід­них об­ладна­ємо без­коштов­ним Wi-Fi всі двад­цять мар­шру­ток, - каже го­ло­ва прав­ління "Ше­пе­тівсь­ке АТП-16807" Рус­лан Сав­чук. - За­дум­ка спо­чат­ку ви­ник­ла та­ка: за­без­пе­чи­ти па­са­жи­рів без­коштов­ним ін­терне­том. Вже, ко­ли під­клю­чи­ли ус­татку­ван­ня, ви­рі­ши­ли в он­лайн-ре­жи­мі спос­те­рі­га­ти за куль­ту­рою по­ве­дін­ки в ав­то­бу­сах, як во­ді­їв, так і па­са­жи­рів."

За його ж словами, ві­де­окон­троль за тран­спортни­ми за­со­ба­ми від­ра­зу пок­ра­щив куль­ту­ру об­слу­го­ву­ван­ня. Во­дії мар­шру­ток при вхо­ді по­пе­ред­жа­ють па­са­жи­рів, що ве­деть­ся спос­те­ре­жен­ня, то­му піль­го­ви­кам пот­рібно пред'яв­ля­ти від­по­від­ні до­ку­мен­ти.

Піс­ля та­ко­го по­яс­нення па­са­жи­ри, особ­ли­во­го стар­шо­го ві­ку, при­пи­ня­ють су­пе­реч­ки про піль­го­вий про­їзд і діс­та­ють свої пен­сій­ні пос­відчен­ня.

"За­пи­си збе­рі­га­ють­ся близь­ко мі­ся­ця, як­що ви­ник­нуть в са­ло­ні ав­то­бу­са якісь пра­во­по­ру­шен­ня - на­да­ва­ти­ме­мо пра­во­охо­рон­цям матеріали," - по­яс­нює Сав­чук.

На дум­ку пе­ре­віз­ни­ків, ві­де­ос­посте­ре­жен­ня змен­шить кіль­кість кра­ді­жок та пра­во­по­ру­шень у гро­мадсь­ко­му тран­спор­ті, а та­кож па­са­жи­ри і во­дії вес­ти­муть се­бе вза­ємо­віч­ли­во.

Нагадаємо, а в Хмельницькому встановлюють відеоспостереження біля сміттєвих контейнерів.

Більше про події Хмельниччини читайте на Depo.Хмельницький

Приєднуйтеся до нашої групи у Facebook