ЧС 2018
Вибори-2019
Онлайн
Сектор
Спецпроекти
Країна Укропів

На Шепетівщині знову "засвітилося" львівське сміття

Місцеві копи не лише не дозволили викинути відходи в районі, а й "провели" автівки за межі області

Depo.
16 травня 2018 17:50
ФОТО: depo.ua

Сьогод­ні, 16 трав­ня, міс­це­ві пра­во­охо­рон­ці пе­реш­ко­ди­ли во­ді­ям ви­ки­ну­ти львівсь­ке сміт­тя в Ше­пе­тів­ці, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "День за днем".

"У по­лі­цію на­дій­шло по­ві­дом­лення про те, що на те­ри­то­рію Ше­пе­тівсь­ко­го району вве­зе­но львівсь­ке сміт­тя, - роз­по­відаєна­чаль­­ник сек­то­ру пре­вен­ції Ше­пе­тівсь­­ко­го ВП Во­ло­ди­мир Ле­бідь. - Із од­но­го з при­че­пів ви­ли­ва­ла­ся пі­доз­рі­ла рі­ди­на."

2 фу­ри зі сміт­тям пра­ців­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го ВП зу­пи­ни­ли на 603-му кі­ло­мет­рі бі­ля ес­та­ка­ди. При пе­ре­вір­ці нак­ладних ви­яви­ли, що сміт­тя ве­зуть та­ки львівсь­ке.

"Нак­ладні бу­ли ви­пи­са­ні на під­при­ємс­тво в Ше­пе­тів­ці. Про­те, ніх­то із суп­ро­вод­жу­ючих, які ма­ли б ви­їха­ти на­зус­тріч, не при­їха­ли. На во­ді­їв ван­та­жі­вок скла­де­но ад­мін­про­то­кол. За вчи­нен­ня да­но­го пра­во­по­ру­шен­ня пе­ред­ба­че­на ад­мі­ніс­тра­тив­на від­по­ві­даль­ність за ст.152 - по­ру­шен­ня дер­жавних стан­дартів, норм і пра­вил у сфе­рі бла­го­ус­трою на­се­ле­них пун­ктів, пра­вил бла­го­ус­трою те­ри­то­рій на­се­ле­них пун­ктів. Це тяг­не за со­бою нак­ла­ден­ня штра­фу на гро­ма­дян від двад­ця­ти до ві­сім­де­ся­ти не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян і на по­са­до­вих осіб, гро­ма­дян - суб'єк­тів під­при­єм­ниць­кої ді­яль­нос­ті - від п'ят­де­ся­ти до ста не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян," - каже Во­ло­ди­мир Ле­бідь.

Пра­во­охо­рон­ці суп­ро­во­ди­ли фури за ме­жі об­ласті.

Нагадаємо, торік кілька разів намагалися вивантажити сміття з "культурної столиці" на Шепетівщині.

Більше про події Хмельниччини читайте на Depo.Хмельницький

Приєднуйтеся до нашої групи у Facebook